T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
OSMANİYE / MERKEZ - Tosçelik Sosyal Bilimler Lisesi

Servis İhale Duyurusu

2018-2019 öğretim yılı boyunca TOSÇELİK SOSYAL BİLİMLER LİSESİ öğrencilerinden isteyenlerin adreslerinden alınarak taşımacıyı tespit komisyonu ve taşımacı tarafından ortaklaşa belirlenen güzergâhlardan okula getirilmesi ve ders bitiminde de tekrar adreslerinegeri götürülmek suretiyle taşımacılığının Okul Servis Araçları yönetmeliği kapsamında yapılmasıdır.

İLANDIR

 

T.C.

OSMANİYE VALİLİĞİ

TOSÇELİK SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

 

1) İŞİN NİTELİĞİ VE YERİ,

2018-2019 öğretim yılı boyunca TOSÇELİK SOSYAL BİLİMLER LİSESİ öğrencilerinden isteyenlerin adreslerinden alınarak taşımacıyı tespit komisyonu ve taşımacı tarafından ortaklaşa belirlenen güzergâhlardan okula getirilmesi ve ders bitiminde de tekrar adreslerinegeri götürülmek suretiyle taşımacılığının Okul Servis Araçları yönetmeliği kapsamında yapılmasıdır.

 

2) ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN HANGİ ŞARTLARLA ALINACAĞI,

Tosçelik Sosyal Bilimler Lisesi Taşımacıyı Tespit Komisyonu

Prof.Dr.Alper AKINOĞLU Caddesi Korkut Ata Üniversitesi Aşağısı Fakıuşağı Liseler Kampüsü Merkez / Osmaniye

Servis çalıştırma işine ait şartnamenin tasdikli örnekleri isteyenlere bedelsiz verilir.

3) SERVİS ÇALIŞTIRMA İŞİNİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI,

İstekliler, 17/09/2018 pazartesi günü saat:16:00 kadar servis taşıma işi için istenen evraklarını komisyona tutanakla teslim edecektir.

4) İSTEKLİLERDEN ARANILAN BELGELERİN NELER OLDUĞU,

Okul servis araçları taşıma işine katılabilme şartları ve istenilen belgeler şunlardır:

a) Tebligat için adres beyanı, irtibat için telefon numarası, varsa faks numarası ve elektronik posta adresi,

b) Gerçek kişi olması hâlinde servis çalıştırılması işinin yapıldığı yıl içinde alınmış ticaret ve / veya sanayi odası veya meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

c) Tüzel kişi olması hâlinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğu ticaret ve /veya sanayi odasından servis çalıştırılması işine ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

ç)Taşımayı gerçekleştireceği taşıtların gerçek kişilerde gerçek kişiler adına, tüzel kişilikler de üçte birinin tüzel kişilik adına tescilli olduğuna ilişkin belgeler,

d) Taşıma yapacağı araçların ruhsat fotokopileri ve araç muayene raporu,

e) Tahdit ve/veya tahsis uygulanan illerde tahditli/tahsisli araç plaka belgeleri, diğer illerde ise Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde belirtilen şartlara uygun ve gerekli izin belgeleri,

f) Taşımacının servis ve yolcu taşımacılığını gösterir NACE kodlu faaliyet belgesi,

 

5) OKUL SERVİS ARACI OLARAK ÇALIŞTIRILACAKLARIN TESPİTİ

Komisyon isteklilerin belgelerini inceleyerek eksik belge nedeniyle değerlendirmeye alınmayacakları tespit eder. Bu işlemler, istekliler önünde bir tutanakla tespit edilir. Tutanaktan sonra, okul servisi taşıma işine katılamayacak olanlar salondan çıkartılır.

Komisyon karar verirken; isteklilerin araç yaşı, özmal durumları, okulun bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde gerçek kişilerde ikametgâhının, tüzel kişiliklerde ise şubesi ve/veya merkezinin bulunması, aynı okulda daha önce servis taşıma işi yapıp yapmadığı ve servis taşıma işine başladığı tarihi dikkate alınacaktır.

Şartnamedeki tüm maddeler istekli tarafından “okunup kabul edildi” şeklinde el yazısı ile yazılarak imzalanacaktır. Aksi takdirde teklif değerlendirmeye alınmayacaktır.

Belirtilen kriterlere göre yaptığı değerlendirme sonucunda uygun bulduğu istekliye okul servis taşıma işini yaptırmaya karar verir.

 

10/08/2018

 Taşımacıyı Tespit Komisyonu

 

       Okul Müdürü                    Okul Aile Birliği Başkanı                   Öğretmen                         Üye (Veli)                  Üye (Veli)

Mehmet YORULMAZ               Zekeriya TÜYSÜZ                     Abdulkadir AYNA              Pınar KILINÇ       Mustafa Nurhan EFİL

 

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 10.09.2018 - Güncelleme: 10.09.2018 21:49 - Görüntülenme: 135
  Beğen | 2  kişi beğendi